ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 25 ปี และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 โดยมีบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ดังนี้ กลุ่มวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และ/หรืองานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ได้แก่ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา กลุ่มวิชาการ ด้านบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.จินตนา นภาพร กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการให้บริการ ได้แก่ นางวรรณา พุ่มพฤกษา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการพัฒนางานได้แก่ นายวีระวุท  กะชา  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มลูกจ้างประจำได้แก่ นางสมคิด สุพันทะมาด  ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3 

Share on Facebook