ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 120 คนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook