ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ " จัดอบรมการใช้งาน Google App "

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี " จัดอบรมการใช้ Google App " ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Application for Education ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเข้าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ระบบ Gmail เพื่อการติดต่อสื่อสาร , Google Calendar เพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีระสิทธิภาพ , Google Drive สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ , Google Plus ระบบ Social Network ในการ Share ความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่มโดยไม่ต้องเดินทาง แก่อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook