ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   Prof. J. Edward Moreton, University of Maryland ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะ

เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ Prof. J. Edward Moreton จาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา หรือ US-Thai Consortium ทั้งนี้ Prof. J Edward Moreton ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และ University of Maryland ในอนาคตอีกด้วย

Share on Facebook