ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่าย

 

           
เมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มงานปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง "สวนสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่าย" ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำคามรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้นให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
 
กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้าน โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล และเทคนิคการปลูกพืชสมุนไพรการดูแลรักษา โดย นายสุพัฒน์ เงาะปปก  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมือจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนโนนแดง โรงเรียนคูเมือง โรงเรียนดอนกลาง 
Share on Facebook