ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รวมพลังแสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พรบ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีชี้แจงข้อมูลเรื่อง พ.ร.บ.ยา พร้อมร่วมลงชื่อและแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ จักได้นำเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) /สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกับ 19 สถาบัน และสมาคมวิชาชีพต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้ทบทวนเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นี้

Share on Facebook