ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานเภสัชกรรมเจเอสพี จ.ลำพูน

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และตัวแทนคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมจำนวน 7 คน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี จังหวัดลำพูน  และดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

Share on Facebook