ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย แก่ นศภ.ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทราบแนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์  มีการอบรมความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมี ความปลอดภัยด้านชีวภาพ การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน  และเทคนิคการดับเพลิงและการกู้ภัยสารเคมี  โดยเชิญเจ้าหน้าที่จาก หจก.พีจีอี.เซนเตอร์ไพร์ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร

Share on Facebook