ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Practice

เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ ๑๙ สถาบัน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ ๖

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นให้คณะเภสัชศาสตร์ทั้วประเทศ ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) ผลงานที่เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของแต่ละสถาบันและต่อยอดพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป โดยมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น ๓๙ ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอประเภทวาจา (Oral Presentation) จำนวน ๒๐ ผลงาน และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน ๒๙ ผลงาน (บางผลงานนำเสนอ ๒ ประเภท) ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในชื่อผลงาน “การบริหารแผนงานภายใต้ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Pharmacy Plan and Budget System : PhaPAB) ระยะที่ ๑” ซึ่งนำเสนอโดย นางสาวสดใส ตะรินันท์ ผู้พัฒนาและออกแบบระบบ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ ที่ปรึกษาระบบ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล และผู้ใช้ระบบ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผนและงบประมาณ

โดยระบบมุ่งเน้นการบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี(การเสนอโครงการ การอนุมัติโครงการ การยืนยันโครงการ การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และการรายงานผลโดยภาพรวม) ตลอดจนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีความสะดวกในการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติในการเข้ารายงานข้อมูลและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและลดปริมาณการใช้กระดาษ กรณีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เนื่องจากเป็นการรายงานผ่านระบบ อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบได้ในลักษณะ Realtime นอกจากนี้คณะยังได้วางกรอบการพัฒนาไปสู่ระยะที่ ๒ ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องการรายงานในระดับตัวชี้วัดและความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Credit:Suchai News

Share on Facebook