ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร การนำเสนอผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17-19 ม.ค. 58 ที่ผ่านมาโดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังนี้

1. ด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

    1.1  รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดีเยี่ยม (Excellent) จำนวน 1 รางวัล  (เงินรางวัล 700 บาท) ได้แก่

-   โครงการวิจัยเรื่อง: ผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยทีเอ็นเอฟ-แอลฟา

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

นำเสนอโดยนศภ. จิตริน  เชื้อสูง และ นศภ.ถนัดกิจ คณะบุตร

 

    1.2  รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดีมาก (Very good) จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 500 บาท) ได้แก่

-   โครงการวิจัยเรื่อง: ผลการเสริมฤทธิ์ของสารกลุ่มคูมารินจากต้นส่องฟ้าต่อการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเทรล

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

นำเสนอโดยนศภ. ขวัญกมล บูรณะกิจ และ นศภ. บิณพ์สุคนธ์ นุธรรมโชติ

 

    1.3  รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดี (Good) จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 300 บาท) ได้แก่

-   โครงการวิจัยเรื่อง: ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดลองของสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตท และตำรับครีมที่มีสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตท ของว่านหมาว้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา/ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน/ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง

 

นำเสนอโดยนศภ. พิชญา สมานมิตร และ นศภ. เศรษฐิญานี  ดวงใจ

2. ด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

     2.1 รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดีเยี่ยม (Excellent) จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 700 บาท) ได้แก่

-   โครงการวิจัยเรื่อง: การพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ/ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

นำเสนอโดยนศภ. พิชญา วรจักร์ และ นศภ. ภูษณิศา โทษาธรรม

     2.2 รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดีมาก (Very good) จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 500 บาท) ได้แก่

         -   โครงการวิจัยเรื่อง: การพัฒนากรรมวิธีการผลิตยาดมสมุนไพรเลียนแบบยาดมแผนโบราณและทดสอบผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อค่าสรีรวิทยาของร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ดร.บัญชา ยิ่งงาม/รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

นำเสนอโดยนศภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์ และ นศภ.อังคณา พิมลศรี 

     2.3 รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดี (Good) จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 300 บาท) ได้แก่

-   โครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน/ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

นำเสนอโดย: นศภ. ทิพสุคนธ์  รัชวัฒนะ และ นศภ. พลวัฒน์  แก้วคำสอน

3. ด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ

      3.1 รางวัลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่าประเภท ดีมาก (Very good) จำนวน 3 รางวัล* (เงินรางวัล ๆ ละ  500 บาท) ได้แก่

 -  โครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.มานิตย์ แซ่เตียว

นำเสนอโดยนศภ. รมิดา มัฐผา และ นศภ. โสวิภา พลเยี่ยม

-   โครงการวิจัยเรื่อง: การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดโดยการออกเยี่ยมบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.จีริสุดา คำสีเขียว/อ.ธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์/ภญ.อนัญญา  สองเมือง / ภก.ธนัฎชา  สองเมือง

นำเสนอโดยนศภ. ธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล และ นศภ. นาถนพิน อาภาสุนันท์

-   โครงการวิจัยเรื่อง: การปรับใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของร้านยาคุณภาพในประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ/ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

นำเสนอโดยนศภ. รัชพล ปราบพยัคฆ์ และ นศภ.กฤษณ์ พรหมปัญญา

 

 

หมายเหตุ* ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจาณาแล้วเห็นควรให้ทั้ง 3 โครงการได้รางวัลประเภทเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook