ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแล การใช้ และการกำจัดซากสัตว์ทดลองหลังจากการทำปฏิบัติการ โดยวิทยากร ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook