ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ

เมื่อวันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเรียนรู้ข้อปฏิบัติ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์, ความปลอดภัยด้านเคมี,ความปลอดภัยชีวภาพ และการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล,ดร.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์,ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ ตามลำดับและหลังการอบรม มีการทดสอบเพื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย PH 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook