ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ ขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวม 30 คน ขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อศึกษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน จากโครงการแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์  โดย ตลอดเส้นทางการศึกษาประกอบไปด้วย แหล่งธรรมชาติเชิงนิเวศน์ ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำร่องก่อ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขงเฮือนกำนัน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ

Share on Facebook