ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย  (คณบดีผู้ก่อตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานยาของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook