ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13 มีนาคม 2558

 

Share on Facebook