ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ขอแสดงความยินดีแด่ ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ที่ได้รับกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ เภสัชกรหญิงอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558    

Share on Facebook