ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

เมื่อ วันที่ 21-22 มิถุนายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นหลักประกันการจัดการศึกษาของคณะและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพให้คณาจารย์ และ บุคลากรภายในคณะได้รับทราบโดยทั่วกัน

 กิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553 เริ่มจากวันที่ 17 มิถุนายน 2554 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ได้รายงานผลการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะ และวันที่ 21-22 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต (คณะวิทยาศาสตร์)  ดร.ทรงอำนาจ  พงษ์สมบูรณ์ (คณะวิทยาศาสตร์)  ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ (คณะเกษตรศาสตร์) ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด (คณะเกษตรศาสตร์) อ.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ (คณะรัฐศาสตร์) และคุณพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา (งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน)  ได้ทำการตรวจเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากร และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมิน และสรุปผลการประเมินต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะ  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป

Share on Facebook