ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์บ้านเฮา ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมนำคณะผู้บริหารและบุคลากร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ 

Share on Facebook