ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมการพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยการจัดอบรมได้มีเภสัชกรจากทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 28 คน วิทยากรโดย ภญ.ดร.เบญจพร ศิลารักษ์ จากกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้บรรยายและให้การอบรม ภายหลังการอบรมช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบและฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาของโรงพยาบาลต้นสังกัดตนเองจากฐานข้อมูลระบบขององค์การอาหารและยา สามารถวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม spreadsheet และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ด้วยตนเองได้โดยการใช้ application ของ google

Share on Facebook