ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  วิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่าน คณะเภสัชศาสตร์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และรศ.ดร.พจน์ กุลวานิช และตัวแทนเภสัชกรจากภาคบริบาลเภสัชกรรม ตัวแทนเภสัชกรจากภาคเภสัชอุตสาหการ ตัวแทนศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมวิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจากทุกภาคส่วน ในการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

Share on Facebook