ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเภสัชกรอุบล ชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี และกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 ทุน ดังนี้ ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

Share on Facebook