ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกชั้นปีที่ 3 สร้างบรรยากาศและทัศนคติในเชิงบวก ในการสร้างความรู้สึกดี และเกิดความผูกพันกับเพื่อนร่วมคณะเดียวกัน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย ณ ห้องบรรยาย 301 และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุข อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook