ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 25-27 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้แกนนำนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเข้าใจในระบบการทำงานเป็นทีม การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ง และวางแผนงานกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ณ ห้องบรรยาย 305 คณะเภสัชศาสตร์ และอุบลน้ำซับรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook