ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล เข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นระดับชาติประเภท “หนังสือสารคดี” ปี 2554

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล เข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นระดับชาติประเภท “หนังสือสารคดี” ประจำปี 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี 2554 โดยหนังสือเรื่อง “พืชพิษ สัตว์พิษ” ได้รับการตัดสินจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี สำหรับเยาวชน โดยในปีนี้มีสำนักพิมพ์และหน่วยงานต่าง ๆ รวม 98 แห่ง ส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น 14 ประเภท รวมทั้งหมด  419 เรื่อง

 
ในกลุ่มหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น  รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล ได้แก่ เรื่อง  บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ  เรื่อง พวกเราแปลงร่างได้ และ เรื่อง พืชพิษ-สัตว์พิษ หนังสือพิษสัตว์พิษ จัดพิมพ์โดย บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

Share on Facebook