ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 28 –30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่อง “Genomic medicine and Novel cancer therapy: Challenges and opportunities” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิทยาการด้านจีโนม  การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเภสัชวิทยาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทั้งในด้านการวิจัยและองค์ความรู้ทางเภสัชวิทยา เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดประชุมวิชาการในปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยส่งผลงานทางวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 74 ผลงาน โดยเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceeding) จำนวน 31 ผลงาน และเป็นบทคัดย่อ (Abstract) จำนวน 43 ผลงาน 

Share on Facebook