ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx :  การนำสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นวิทยากรบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาตลอดจนหน่วยงานเทียบเท่าต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และคณาจารย์/บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ การนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะ 

Share on Facebook