ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ทีผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Share on Facebook