ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาเสริมพลังสร้างสามัคคีและการทำงานให้มีความสุข ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2558 ภายใต้เรื่อง " Happiness OD การเสริมสร้างพลังสามัคคีและการทำงานให้มีความสุข " โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ การบรรยายวิชาการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้คณะเภสัชศาตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศต่อไป เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook