ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 3:โรคมะเร็ง

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 3: โรคมะเร็ง สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Overview in Cancer Management" ภก.มานิตย์ แซ่ตียว ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “Anticancer drugs” ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล หัวข้อ “ADRs of anticancer drugs : symptoms and management” และภก.ตรัย ธารพานิช ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช หัวข้อ “Disease related symptoms in oncology” เมื่อวันวันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook