ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะร่วมเป็นเกียรติในงาน คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นที่ 22 ซึ่งมีภาคปกติและโครงการพิเศษ จำนวน 136 คน ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook