ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านปฏิบัติงานและด้านกีฬา ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร จากคณะ สำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่ง มีจำนวนผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีนี้ทั้งหมด ๓๐ คน และรางวัลบุคลากรดีเด่นทั้งสิ้น ๓๖ คน ในปีนี้บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ประเภทวิชาการ ด้านการเรียนการสอนหรือด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ประเภทวิชาการ ด้านบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการพัฒนางาน นางวิรัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ประเภทลูกจ้างประจำ ด้านการให้บริการ นางนารี แก้ววงษา พนักงานประจำห้องทดลอง และบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา น.ส.ประไพจิตร สาตะรักษ์ 

Cradit New: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook