ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรม ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม เรื่อง ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก อ.สุนทรี ศรีเที่ยง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย และ อ.นิชนันท์ สุวรรณกูฏ ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 

Share on Facebook