ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการประเมินสุขภาพจิต คัดกรอง สังเกต ติดตาม และให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักศึกษาที่อาจมีภาวะทางด้านสุขภาพจิต ซึ่งส่งผลต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิรีย์อร จูมพระบุตร โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ"การประเมินสุขภาพจิต คัดกรอง สังเกต ติดตาม" และหัวข้อ"การให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักศึกษาที่อาจมีภาวะทางด้านสุขภาพจิต" ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

Share on Facebook