ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาและอาจารย์ วิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และให้นักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่ายความร่วมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรีรยนรู้ นวัตกรรมและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

Share on Facebook