ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ให้เข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา รวมทั้งอบรมให้นักศึกษามีวิธีคิดที่เป็นระบบก่อนการทำปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องการพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้สอน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงสุด ณ ห้องบรรยาย PH 301 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

Share on Facebook