ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมวิชาการ“Pharmacy development in Singapore (past, present and future)”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ “Pharmacy development in Singapore (past, present and future)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยแลวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก Asst.Prof.Lita Chew จาก National Cancer Centre Singapore (NCCS) วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Pharmacy development in Singapore (past, present and future)” แก่อาจารย์และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมยู-เพลส อุบลราชธานี

Share on Facebook