ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา" ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา  โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับปีงบประมาณ 2558 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย ได้แก่

 

  1.  รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิทธิ์  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์

  4. นายณรงค์  ครองยุทธ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๒ สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

  5. นายชัย ยาสี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

  6. นายสมศรี มะโล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

Share on Facebook