ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้คณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยเป็นการตรวจประเมินในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการจัดการหลักสูตรตามองค์ประกอบต่างๆ แบบพิิชญวิจารย์ ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารบริการสุขภาพ ในวันที่ 21 กันยายน 2558

    ผศ.ดร.มินตรา  สาระรักษ์     ประธานคณะกรรมการตรวจประะเมิน

    อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขต    กรรมการ

    ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ    กรรมการ

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ในวันที่ 25 กันยายน 2558

     รศ.ดร.ปราณ๊ พัฒนพิพิธไพศาล     ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

     ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุก                        กรรมการ

     อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขตร            กรรมการ

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 25 กันยายน 2558

     รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์           ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

      ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ    กรรมการ

      ดร.กิตติ เหลาสุภาพ                    กรรมการ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในวันที่ 28 กันยายน 2558

     ผศ.ดร.มินตรา  สาระรักษ์             ประธานคณะกรรมการตรวจประะเมิน

    ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุก                        กรรมการ

     ดร.มารุต ปัญญา                            กรรมการ

5. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 29 กันยายน 2558

    ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร                ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

     อาจารย์ภูษณิศา มีนาเขต           กรรมการ

    ดร.ประนอม แซ่จึง                        กรรมการ

Share on Facebook