ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558

บุคลากรดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ประเภทวิชาการ ด้านการเรียนการสอน หรือ ด้านวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ประเภทวิชาการ ด้านบริการวิชาการ หรือ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์ ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป ด้านการให้บริการ ได้แก่ นางธนาพา เชียงแสน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป ด้านพัฒนางาน ได้แก่ นางวิรัตน์ จันทร์ตรี ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางนารี แก้ววงษา ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1

 

Share on Facebook