ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการตรวจประเมิน ร่วมกับ รศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ผศ.ดร.สมบัติ สินะุเชาวน์ ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง ดร.พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ คณะกรรมการตรวจประเมิน และนายรัฐพล แม่นธนู เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลการดำเนินการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้สะท้อนการดำเนินงานของคณะ ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คณะได้นำไปใช้ในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

Share on Facebook