ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Practice ในการประชุม ศคภท. ประจำปี 2558

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(ศคภท) จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(ศคภท) ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน หมุนเวียนกันเป็นจัดภาพการจัดประชุม กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้คณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ ได้มีโอกาศพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and share) ผลงานที่เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของแต่ละสถาบันและต่อยอดพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผลงานร่วมนำเสนอ 46 ผลงาน แบ่งเป็น Oral presentation จำนวน 19 ผลงาน Poster presentation จำนวน 27 ผลงาน ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Practice การนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation ในชื่อผลงาน "ระบบบริหารจัดการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน" ซึ่งนำเสนอโดย นางสาวสวิตรี สาริกา และรางวัลชมเชย ในชื่อผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride สำหรับพิสูตรเอกลักษณ์ Pseudomonas aeruginosa นำเสนอผลงานโดย นางกรชนก แก่นคำ และในประเภท Poster presentation ได้รับรางวัลชมเชย ในชื่อผลงาน " การจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จังหวัด " นำเสนอผลงานโดย นางวิรัตน์ จันทร์ตรี 

 

Share on Facebook