ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2558

มูลนิธิเภสัชกรอุบล ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

Share on Facebook