ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน แก่ครูในโรงเรียนในเขต จ.อุบลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ เรื่อง"การดูแลสุขภาพกายและใจของเด็กนักเรียน แก่ครูในโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี" วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพให้ครูในโรงเรียน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค การให้คำปรึกษาในด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน แก่ ครูในโรงเรียนในเขต จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมในครั้งนี้  วิทยากรบรรยายได้รับเกียรติจาก อ.ภญ.จินตนา นภาพร กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง "แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ" พญ.วีรีย์อร จูมพระบุตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลพระศีรมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง "การดูแลสภาวะทางจิตใจและการให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน" อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง "โรคที่มักเกิดอาการในเด็กวัยเรียนและการดูแล" และบรรยายเรื่อง "ยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" อ.วิทยา บุญฉวี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง "สถานการณ์สารเสพติดในเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี" และ อ.ภญ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง บรรยายเรื่อง "เพศศึกษาและการคุมกำเนิด" ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

Share on Facebook