ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัซศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

มื่อวันเสาร์ที่  5 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเรียนรู้ข้อปฏิบัติ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์, ความปลอดภัยด้านเคมี,ความปลอดภัยชีวภาพ และการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากร ผศ.ดร.อุษณษ พัวเพิ่มพูลศิริ,ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ,ดร.กุสุมา จิตแสง,ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์,ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ตามลำดับและหลังการอบรม มีการทดสอบเพื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และในวันที่ 6 มีนาคม 2559 อบรมจรรณการใช้สัตน์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติการ วิทยากรโดย ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องบรรยาย PH 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook