ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกันมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ สามารถเสริมสร้างทีมงานให้มีคุณภาพในอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และบุคลากรได้เรียนรู้หลักการและจิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม เสริมสร้างพันธภาพที่ดีของทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภาเภสัชกรรมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook