ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีรับมอบเสื้อกาวน์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)เภสัชกรหญิงอาภรณ์ จัตุรภัทรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้ข้อคิดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้ารับมอบเสื้อกาวน์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจริง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook