ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตนับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 17 จำนวน 85 คน จะสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกร ภายในโรงพยาบาล ร้านยา โรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน งานกิจการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงหารเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของนักศึษา โดยเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตใหม่สามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

Share on Facebook