ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  เย็นชุ่มฉ่ำฉลองปีใหม่ไทยสรงน้ำพระสืบสานประเภณีสงกรานต์บ้านเฮา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน สืบสานประเภณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกอบพิธีสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีต

Share on Facebook