ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  สถาบันวัคซีนแห่งชาติเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรของคณะฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

Share on Facebook