ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินกับบุคลกรดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการพัฒนางาน ได้แก่ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ นักวิชาการคอมพิเตอร์ 

Share on Facebook